динамик үзүүлэлтүүд


I. ИНФОГРАФИК

 хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал
  2010-2014       Татах
2013       Татах
2014     Татах Татах
2015  Татах  Татах  Татах Татах
2016  Татах Татах Татах Татах
 2017         Татах        Татах      Татах      Татах
2018        татах    татах     Татах       татах
2019        Татах   Татах       Татах       татах
2020        татах татах татах       татах       татах

"Увс аймгийн хүүхэд,эмэгтэйчүүдийн мэдээлэл" инфографик  ҮЗЭХ

Эрүүл мэндийн салбарын статистик, инфографик  ҮЗЭХ

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын инфографик  ҮЗЭХ

Увсын эмэгтэйчүүд   2018-ҮЗЭХ  Увсын эрчүүд  2018-ҮЗЭХ

Увс аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдалд сүүлийн 3 жил  ҮЗЭХ  ҮЗЭХ

Эмч нарын статистикаас ҮЗЭХ

Увсын ухаалаг хүүхдүүд  ҮЗЭХ

Баруун бүсийн аймгуудын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд  ҮЗЭХ ҮЗЭХ

Наадмын инфографик   ҮЗЭХ

Боловсролын статистикаас 2018-2019   ҮЗЭХ

Аймгийн ДНБ-2018  ҮЗЭХ

Ахмадын баярын инфографик  ҮЗЭХ

Увсын охид бүсгүйчүүд 2019 үзэх

II. ХҮН АМЫН ТОО

үзүүлэлт хугацаа файл
Аймгийн  Хүн амын тоо,СУМААР 2000-2014 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар,багаар насаар 2015 Татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2015 Татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2015 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2016 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2017 татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар, насаар 2017 татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2017 татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2017 татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2018 татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар, насаар 2018 татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2018 татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2018 татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2019 татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2019 татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2019 татах

  III. МАЛЫН ТОО

үзүүлэлт хугацаа Файл
  Аймгийн малын тоо,СУМААР,төрлөөр 2000-2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2015 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр багаар 2017 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр багаар 2018 татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар 2019 татах
 Аймгийн малчин өрхийн тоо, багаар 2019 татах
 Аймгийн малтай өрхийн тоо, багаар 2019 татах

  IV. БАГИЙН ХҮН АМ,ӨРХ, МАЛЫН ТОО ТӨРЛӨӨР

   үзүүлэлт хугацаа  файл
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрхийн тоо 2004 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2007 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2008 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2009 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр  2010 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр  2011 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2012 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2013 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2014 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2015 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2016 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2017 татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2018 татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2019 татах

V. ХҮН АМЫН ТОО НАСААР, БАЙРШЛААР 

 үзүүлэлт хугацаа файл
  Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр 2013 Татах
  Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр 2014 Татах
  Хүн амын тоо насаар,сумаар 2014 Татах
  Хүн амын тоо багаар хүйсээр 2015 Татах
  Хүн амын тоо багаар байршлаар 2016 Татах
  Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр 2016 Татах
Хүн амын тоо багаар байршлаар 2017 татах
Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр 2017 татах
Хүн амын тоо сумаар байршлаар 2018 татах
     

 VI. ӨРХИЙН ТОО

үзүүлэлт хугацаа файл
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2013 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2014 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2015 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2016 Татах
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2017 татах
Аймгийн өрхийн тоо сум,байршлаар 2018 татах
Аймгийн өрхийн тоо сум,багаар 2019 татах
Эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн тоо сум,багаар 2019 татах
Эрэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн тоо сум,багаар 2019 татах

VII.  Тариалсан талбай,төрөл,сум,га :  - 2000-2018 он   ҮЗЭХ                                                               

 VIII.  Хураасан ургац,төрөл,сум,тонн:  -  2000-2018 он   ҮЗЭХ

IX. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН тоо сумаар, өмчөөр, салбараар ҮЗЭХ

X. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт  2008-2018 он   ҮЗЭХ

XI. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо сумаар 2008-2018 он ҮЗЭХ

XII. Нийгмийн даатгал, халамжийн сангийн орлого зарлага төрлөөр 2008-2018 он ҮЗЭХ

XIII. Орон нутгийн төсөв дүнгээр 2008-2018 он  ҮЗЭХ

XIV. Эрүүл мэндийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд сумаар 2008-2018  ҮЗЭХ

XV. ЕБС, СӨБ хамрагдагчид, сумаар  2008-2018 он  ҮЗЭХ

XVI. Гадаад худалдаа 2008-2018 он   ҮЗЭХ

XVII. Ажилгүйчүүд сумаар , ажилгүйдлийн түвшин дүнгээр 2008-2018 он  ҮЗЭХ

XVIII. Барилгын салбар   ҮЗЭХ

XIX. Тээвэр   ҮЗЭХ

ХХ. Нийгмийн үзүүлэлтүүд багаар


 

                              үзүүлэлт он  татах он татах
Өрх толгойлсон хүний тоо багаар 2018  ҮЗЭХ 2019 ҮЗЭХ
Хагас бүтэн өнчин хүүхдийн тоо багаар 2018 ҮЗЭХ 2019 ҮЗЭХ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо багаар 2018  ҮЗЭХ 2019 ҮЗЭХ
Ихэр хүүхэдтэй өрхийн тоо,багаар  2018  Татах 2019 ҮЗЭХ
 Гурван ихэр хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
 18 хүртэл насны 4 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
 18 хүртэл насны 4-өөс дээш хүүхэдтнй өрхийн тоо,багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
  18 хүртэл насны 5 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар  2018

 татах

2019 ҮЗЭХ
  18 хүртэл насны 6 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
  18 хүртэл насны 7с дээш хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
 Эхийн алдар 1-р зэргийн одонтой эхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
 Эхийн алдар 2-р зэргийн одонтой эхийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ
 Ихэр хүүхдийн тоо, багаар  2018  татах 2019 ҮЗЭХ

ХХI. Ургац хураалт , тариалалт багаар

 үзүүлэлт  2016 2017 2018 2019
Тариалсан талбай,га, багаар  татах татах татах татах
Хураасан ургац, тн, багаар  татах татах татах  татах
         
         

ХХII. Төлөлт, хорогдол багаар

                          үзүүлэлт 2016 2017 2018 2019
 Төллөлт  татах татах татах татах
 Бойжсон төл  татах татах татах татах
 Хорогдсон төл татах татах татах татах
 Том малын зүй бусын хорогдол  татах татах татах татах

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 23-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 7000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2666
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000