Байгууллагын ил тод байдал


 • БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:        Монгол Улсын Статистикийн тухай болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон статистикийн талаархи аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, хараат бус байж эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн, байгууллагад адил тэгш үйлчлэх

-ЗОРИЛТ:

 1. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн Хорооны баталсан буюу зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр тогтоосон хугацаанд нь мэдээлэгч нараас гаргуулан хянаж, судалгаа дүгнэлт хийж ҮСХ-д дамжуулж байхын зэрэгцээ орон нутагт мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.
 2. Орон нутгийн статистикийн албаны бие даасан байдлыг бататган, орчин үеийн тооцоолох техник, хэрэгслэлээр хангаж, боловсон хүчний чадавхийг улам сайжруулна.
 3. Статистикийн мэдээлэл, судалгааны ажлын ил тод, үнэн бодит байдлыг хангаж, хамралтын хүрээг нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдэд үйлчилнэ.
 4. Статистикийн судалгаа, шинжилгээний ажлын түвшинг дээшлүүлж, чанарыг сайжруулна. Бүртгэл, статистикийн талаар гарсан хууль, тогтоомжуудыг нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мөрдүүлэн хэвшил болгоно.    

  2016 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД: - Мэдээний хамралт, бодит байдлыг сайжруулах, үндсэн газрын мэдээний ирцийг өнгөрсөн оны түвшнээс 0,1 хувь өсгөх: 

          - Теле дамжуулалтыг 100 хувьд хүргэнэ, мэдээний алдаа гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ

-Аймгийн ДНБ-ий тооцооны үндэслэлийг сайжруулах, хамралтын хүрээг нэмэгдүүлэх, хугацаанд нь дэлгэрэнгүйгээр мэдээлэх, судалгаа дүгнэлт гаргах:

- Хагас, бүтэн жилээр мал тооллого зохион явуулах,”  Өрхийн нийгэм   эдийн засгийн судалгаа”, “Ажиллах хүчний судалгаа”, “ Ардчилсан засаглал” –ын судалгаа зэрэг тооллого, түүвэр судалгааг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулах, үр дүнг мэдээлэх

-Мэдээллийн санг  2016 хүртэл оноор бүрэн баяжуулах, салбар бүрээр мэдээллийн сангийн үзүүлэлтийг 5-6 хувиар нэмэгдүүлэх, ашиглах, сурталчлах:

-Улсын байцаагчдын ажлыг уялдуулах, хяналт, шинжилгээг тогтмолжуулах, заавар, зөвлөмжөөр хангаж ажиллах:

-ҮСХ-оос баталсан заавал хийх 4 судалгааг хугацаанд нь хийх,

-Сумдыг мал тооллогын болон хүн амын мэдээний программ хангамжаар хангах, сүлжээнд оруулах нөхцлийг судалж, аргачлал, гарын авлагаар хангах, сүлжээнд хамрагдсан сумдын тоог нэмэгдүүлэх   

-Хөдөө аж ахуйн засварын тооллогыг амжиллтай зохион байгуулах

      ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

 1. Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх:
 2. Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх:
 3. Мэдээлэл үнэн, бодитой байх:
 4. Мэдээлэл шуурхай байх:
 5. Статистикийн мэдээлэл нь нийтэд хүртээмжтэй, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд ил тод байх:
 6. Статистикийн үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын статистикийн стандарт, арга зүйтэй нийцсэн байх:
 7. Статистикийн мэдээллийг бага зардлаар, мэдээлэгчид ачаалал багатай арга, хэлбэрээр цуглуулах:

Санал,  хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах :  Утас   70452322, 89610610  EMAIL хаяг:    uvs@nso.mn

  Захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтны ажиллах журам

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс тархааж танилцуулж буй материалын жагсаалт :

 1. Сар, улирал, жилийн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын дүнгийн танилцуулга, бюллетень
 2. Статистикийн хэлтсийн сар бүрийн хийсэн ажлын тайлан:
 3. Хэрэглэгчдэд зориулан тархаасан нугалбар, тараах материал,  аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн танилцуулга хэрэглэгчдэд зориулсан илтгэл хэлбэрээр, Powerpoint  хэлбэрээр
 4. Салбарын  танилцуулгын материалууд , / аймгийн хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл, аймгийн хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд, мал тооллогын дүнгийн танилцуулга, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын хөгжилт /
 5. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны үндсэн үр дүн улирал,жилээр
 6. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үндсэн үр дүн улирал,жилээр

ХЭЛТСИЙН ДОТООД ЖУРАМ  ҮЗЭХ

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Улаангом хотод

      /2017 оны 07 сарын 19 ний байдлаар/

       нэр төрөл        үнэ /төгрөг/
1 р гурил,1кг 1100
Хонины мах, 1 кг

5500

Үхрийн мах, 1 кг 5500

Ямааны ястай мах ,1 кг

3500
Элсэн чихэр, 1 кг 2400
Цагаан будаа, 1 кг 2400
Шингэн сүү, 1 л 800
Дизелийн түлш, 1л

1890

Бензин А 80, 1л 1650
Бензин А92, 1л 1760

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

-Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн програм  ТАТАХ

-Мал тооллогын мэдээлэл оруулах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын тайлан харах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын програмын ЗААВАР ТАТАХ