Баруун бүсийн сургалтанд оролцлоо

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 19. 13 цаг 32 минут
Увс аймгийн ЗДТГ, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Дэлхийн банктай хамтран “Төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний уялдааг хангах нь” сэдэвт баруун бүсийн сургалтыг Улаангом хотод зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад баруун 5 аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, Увс аймгаас сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, агентлагуудын мэдээ тайлан, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, нийт 120 хүн хамрагдлаа.Сургалтанд оролцогчдод "Баруун бүсийн аймгуудын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт" сэдэвт инфографикан мэдээлэл бэлтгэн тархаалаа.
Дэлгэрэнгүй

Байшин орон сууцны тооллогын талаар орон нутгийн телевизээр мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 18. 05 цаг 40 минут
Байшин, орон сууцны тооллого нь Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын хүрээнд 1960 оноос хойш анх удаа хаягийн зурагт суурилан бие даасан байдлаар явагдаж байгаа тооллого юм. Уг тооллого нь сонгогдсон нэгжийн “Хаягийн зураг”-т суурилж явагдах бөгөөд уг “Хаягийн зураг”-т хаяг, нэгж талбар, барилга, байшингийн зураглал дүрслэгдсэн байна. Тооллогод хамрагдах айл өрхийн байнга амьдран суудаг сууцны нэгжүүдийг тодорхойлохын тулд урьдчилсан бүртгэлийг хийж гүйцэтгэнэ. Урьдчилсан бүртгэлийг байшин, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд тооллогод хамрагдах сууцны нэгжүүдийг ангилах, тооллогын хүрээг тодорхойлох, тоолох үед сууцыг орхигдуулахгүй, давхардуулахгүй байх, тооллогын үеийн төлөвлөлт зохион байгуулалт хийх зорилгоор хөтөлж байгаа болно.Урьдчилсан бүртгэлийн зураглалыг газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас хаягжуулалтын шинэчилсэн аргачлалын дагуу боловсруулсан “Хаягийн зураг”-т үндэслэн гаргах ба уг “Хаягийн зураг”-т дүрслэгдсэн сууцанд байнга хүн амьдардаг эсэх, мөн “Хаягийн зураг”-т дүрслэгдээгүй сууцыг шинээр тэмдэглэх байдлаар урьдчилсан бүртгэлийн зураглалыг боловсруулна. Үүний дараа тоологч нар зураглалын дагуу айл өрхүүдээр орж тоолох үйл ажиллагаа явагдах юм.
Дэлгэрэнгүй

Сум багийн түр товчооны гишүүдэд БОСТ-ын бүртгэлийг эрчимжүүлэх цахим сургалт зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 18. 05 цаг 21 минут
Увс аймгийн 19 сум, багийн түр товчооны гишүүдэд БОСТ-ын урьдчилсан бүртгэл хийх ажлаа эрчимжүүлэх, ХАОМС-ын мэдээллээ шинэчлэх ажлыг яаравчлан хийж дуусгах талаар заавар зөвлөмж өгч цахим сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 18. 05 цаг 10 минут
Монгол Улсын ЗГ-ын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар, Увс аймгийн Засаг Даргын тамгын газар, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төслөөс хамтран “БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” зөвлөлдөх уулзалтыг Улаангом хотноо зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга П.Тунгалаг аймгийн ДНБ талаар мэдээлэл хийж панелистаар оролцлоо. Зөвлөгөөнд аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нийт 160 гаруй төлөөлөгчид оролцож аймгийн хөгжлийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь сургалтанд хамрагдлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 18. 04 цаг 59 минут
Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албаны тухай хууль, холбогдох дүрэм, журмыг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд ТАЗ-ийн гишүүн С.Цэдэндамбаар ахлуулсан ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллалаа.Ажлын хэсэг Увс аймгийн төрийн захиргааны байгууллагын 90 гаруй албан хаагчдад “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай шалгалт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөц бүрдүүлэх журам”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”, “Сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах эрх зүйн зохицуулалт”,”Маргаан шийдвэрлэх журам, анхаарах асуудал” зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгуулан, Төрийн албаны зөвлөлийн Увс аймаг дахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж хүний нөөцийн шийдвэртэй холбоотой хяналт шалгалт хийж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Хүн амын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 17. 10 цаг 32 минут
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангаас үндэслэн гаргасан хүн амын тоо 2018 оны жилийн эцсийн урьдчилсан дүнгээр 42.0 мянган эрэгтэй, 41.6 мянган эмэгтэй нийт 83.6 мянгад хүрч 2017 оноос нийт хүн амын тоо 1.2 хувиар буюу 1.0 мянган хүнээр өссөн байна.Хүйсийн харьцаа нь 100 эмэгтэйд ноогдох эрэгтэйн тоогоор илэрхийлэгддэг. Манай аймгийн хувьд 2018 онд төрөх үеийн хүйсийн харьцаа буюу шинэ төрсөн 100 эмэгтэй хүүхдэд 101 эрэгтэй хүүхэд ноогдож байгааг харуулна. Харин нийт хүн амд хүйсийн харьцаа 98.97 байна. Төрөлтийн дараах үеийн хүйсийн харьцаа нь эрэгтэй эмэгтэй хүн амын амьдралын ялгаатай хэв маяг, нас баралтын түвшин, шилжих хөдөлгөөн зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч өөрчлөгддөг. Сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтээс харахад 2009, 2010 онд төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 99.1-99.8 байж, бусад онуудад 105.3-аас дээш, харин 2018 онд 101.1 болсон нь харагдаж байна.Увс аймгийн 2018 оны нас хүйсийн суваргаас харахад төрөлтийн түвшин өндөр, хүн амын хувьд залуу насны бүтэцтэй байгааг харж болно. Харин 70-с дээш насанд эрэгтэйчүүдийн нас баралтын түвшин эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр байгаа нь харагдаж байна. Хүн ам зүйн ачаалллыг тооцохдоо тэжээгч насны бүлэг буюу 15-64 нас, тэжээлгэгч бүлэг буюу 15-аас доош, 64-с дээш насны хүн амыг хамруулан тооцдог. Энэ үзүүлэлт нь хөдөлмөрийн насны нийт хүн амд хөдөлмөрийн бус насны хэдэн хүн ноогдож буйг харуулна. Увс аймгийн хүн ам зүйн нийт ачаалал 1969 оноос 1.9 дахин, 2000 оноос 23.3 пунктээр буурсан байна. Хүн ам зүйн ачаалал нь буурч байгаа нь эерэг үзүүлэлт юм. Ачааллыг хүүхэд, хөгшин насны бүлгээр тооцож үзвэл 2018 онд өмнөх оноос хүүхдийнх 0.5-аар өсч, хөгшидийн ачаалал өмнөх оны мөн үеийн түвшинд байна.Аймаг, сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ харилцан адилгүйн зэрэгцээ газар зүйн янз бүрийн бүсэд оршдог, байгалийн баялаг, нутаг дэвсгэрт жигд бус тархсан, уур амьсгал газар зүйн бүсүүдэд ялгаатай, эрс тэс байдаг, дэд бүтэц, эдийн засгийн байдлаас хамааран хүн амын суурьшил, нягтрал, хөгжлийн төвшин өөр өөр байна. Хүн амын суурьшлыг хот, хөдөө, бүс нутгаар тодорхойлох нь тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг гүнзгийрүүлэн судалж, орон нутгийн онцлогт тохирсон бодлого боловсруулах үндэс болох юм. 2008 онтой харьцуулбал 2018 онд аймгийн төвд амьдардаг хүн амын тоо 7 пунктээр, сумын төвд амьдарч буй хүн амын тоо 1 пунктээр өсч, хөдөө амьдардаг хүн амын тоо 8 пунктээр буурсан байна. Энэ нь төв, суурин газар амьдарч буй хүн амын тоо өсч буйг харуулна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 5 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 09 цаг 33 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 1.4 сая хээлтэгч малын 1042.5 (73.6 %) мянга нь 2019 оны эхний 5 сард төллөсөн байна. Эм хонины 81.2 хувь, эм ямааны 69.3 хувь, ингэний 36.2 хувь, үнээний 50.5 хувь, гүүний 47.0 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 93.3 хувь буюу 973.1 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 28.1 (3.0 %) мянгаар өссөн байна. Том малын зүй бус хорогдол 2019 оны эхний 5 сард аймгийн хэмжээнд 119.2 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 25.1 (26.7%) мянгаар өслөө. Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл, хонь 60.0 мянга, ямаа 53.6 мянга, үхэр 3.5 мянга, адуу 2.0 мянга, тэмээ 99-өөр хорогдсон байна. Нийт хорогдсон малын 44.9 хувийг ямаа, 50.3 хувийг хонь эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд өвчнөөр хорогдсон мал 2019 оны эхний 5 сард 1.1 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.7 (38.8%) мянгаар буурчээ. 8798.05 га-д үр тариа, үүнээс 8522.0 га-д улаан буудай, 150.2 га-д төмс, 157.5 га-д хүнсний ногоо, 280 га-д техникийн ургамал, 90 га-д тэжээлийн ургамал нийт 9.4 мянган га-д тариалалт хийгээд байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 3026.5 га, хүнсний ногоо 1.8 га-аар өсч, төмс 5.7 га, тэжээлийн ургамал 495.0 га-гаар буурсан явцын мэдээтэй байна. Баруунтуруун сум 8258 га, Тариалан сум 370.0 га-д үр тариа тариалсан нь аймгийн нийт тариалсан үр тарианы 98.1 хувийг эзэлж байна. Улаангом сум 221.5 га-д төмс, хүнсний ногоо тариалсан нь хүнсний ногоо, төмс тариалалтын 71.9 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 5 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 01 цаг 22 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сард 768 эх амаржиж, 775 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 205 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 8 (1.1%) - аар, төрсөн хүүхэд 10 (1.3%) – аар, нас баралт 18 (9.6%)-аар тус тус нэмэгджээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 9.3, нас баралт 2.5, цэвэр өсөлт 6.9 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр өсч, нас баралт 0.1 пунктээр буурчээ. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 5 сард 14, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 19 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 18.1, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 24.5 ноогдож байна. Эхний 5 сарын байдлаар осол гэмтлийн улмаас 24 хүн нас барж, өвчлөгчдийн тоо 247 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс өвчлөгчдийн тоо 25 (9.2%)-аар буурч, нас баралтын тоо 2 хүнээр өссөн байна. Өмнөх 3 жилийн дунджаас осол гэмтлээр өвчлөгчдийн тоо 28.9 хувиар буурч, осол гэмтлийн нас баралтын тоо 24.3 хувиар өссөн байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 635 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 158 (19.9 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 361 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 56.9 хувийг эзэлж байна. 2019 оны 5 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 337 (34.7 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 16 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 5 сард 8373.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1901.0 (29.4%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 22384.7 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3478.3 (18.4%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 5 сард 31.9 мянган хүнд 5961.4 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 1140.8 (16.1%) сая төгрөгөөр, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 2.1 (6.1%) мянган хүнээр тус тус буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хүхэрлэг хий 0.001 мг/м3 –аар, азотын давхар исэл 0.001 мг/м3 –аар , тоос 0.007 мг/м3 –аар их байсан хэдий ч хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол гараагүй байна.2019 оны 5 дугаар сард газар хөдлөлтийн аюулт үзэгдлийн 2, эрэн хайх, аврах ажиллагааны 1, обьектын гал түймрийн 13, ой, хээрийн гал түймрийн 2 тохиолдол гарсан байна. Эдгээр 18 удаагийн гамшиг осол гал түймрийн улмаас 1 хүний амь нас эрсдэж, иргэдийн хувийн өмчинд 45.8 сая төгрөгийн, байгаль экологид 31.1 сая төгрөгийн хохирол учирч, гамшиг осол гал түймрийн аюулаас иргэдийн 61.0 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалжээ. Сагил сумын Баянзүрх багт 3.9-4.6 магнитудын газар хөдлөлт 2 удаа болж газар хөдлөлтийн улмаас хохирол учраагүй байна. Энэ оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 134 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 (11.8%)-аар буурчээ. Гэмт хэргийн улмаас 46 хүн гэмтэж, 136 иргэн хохирсон байна.Аймгийн хэмжээнд нийт 5622 зөрчил шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оноос 1057 (23.2%) зөрчлөөр өссөн байна. Энэ оны эхний 5 сард 126 хүн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулж торгуулжээ.Аймгийн шүүхийн Тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллээр, энэ оны 5 сард шүүхээр нийт 315 хэрэг шийдвэрлэжээ. Шүүхийн төрлөөр авч үзвэл эрүүгийн хэрэг 76, иргэний хэрэг 219, давж заалдах шатны шүүхээр 15, захиргааны 5 хэрэг тус тус шийдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 6-р сарын 12-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1100
  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1930
  Бензин, А-92 2080
  Дизелийн түлш 2440
  ноолуур 90000