Аймгийн хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдлын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 17. 12 цаг 06 минут
Увс аймгийн хүн амын тоо, түүний өсөлт, нас хүйсний бүтцэд болон хүн ам зүйн үндсэн үзүүлэлтэд гарсан өөрчлөлтүүд, цаашдын чиг хандлага, хүн амын нийгмийн үзүүлэлтүүдийн чиг хандлагыг харуулсан мэдээлэл, санал дүгнэлтээр аймгийн удирдлагын болон бусад хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах зорилготой болно. Аймгийн хэмжээний хүн амын тооны өсөлт, нас,хүйсний бүтэц, түүний өөрчлөлт, хүйсийн харьцаа, хүн ам зүйн ачаалал, тархан суурьшилт болон хүн амын ердийн хөдөлгөөн, өрх, хүн амын нийгмийн зарим үзүүлэлтүүдийн судалгааг жилийн эцсийн мэдээ тайланг үндэслэн хийлээ. Статистикийн албан ёсны судалгаанд тулгуурлан холбогдох үзүүлэлтүүдийг тооцож, өмнөх онуудтай харьцуулан дүгнэх аргаар судалгааг хийлээ. Хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолт, тооцох аргачлалыг хавсаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2016 оны эхний 4 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 13. 09 цаг 24 минут
Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогын бүртгэлд суурилсан хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангаас үндэслэн гаргасан хүн амын тоогоор 2015 оны жилийн эцэст 40.4 мянган эрэгтэй, 39.9 мянган эмэгтэй нийт 80.4 мянган хүн байна. 2014 оноос хүн амын тоо 6.1 хувиар буюу 4.6 мянган хүнээр өссөн байна. Хүн амын төрөлтийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 2.7 хувиар буурсан байна. Хүн амын нас баралт 160 гарч өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.1 хувиар өссөн бөгөөд 1000 хүнд 2.1 ноогдох болсон нь ноднингийн мөн үеэс 0.2 промилээр өндөр байна. Нийт нас баралтын 18.1 хувийг эмнэлэгийн нас баралт эзэлж өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.2 пунктээр өссөн байна. Хүн амын нас баралтын тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 6.7 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгжийн тооллого явагдаж дууслаа

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 20. 09 цаг 44 минут
Тус аймагт тооллогод хамрагдвал зохих 1770 нэгж хамрагдаж тооллогын хувь 100.0 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны эхний 3 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 20. 09 цаг 38 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2016 оны эхний 3 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Хурал орон нутгийн телевизийнхэн оролцож мэдээллийг сонсон иргэдэд өөрсдийн телевизийн сувгаар мэдээллийг хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2016 оны эхний 3 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 10. 09 цаг 07 минут
2016 оны эхний 3 сард 495 эхээс 499 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрсөн хүүхдийн тоо 21 – ээр буюу 4.0 хувиар буурсан байна.Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 1105 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12.3 хувиар буюу 156 хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 635 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 57.5 хувийг эзэлж байна. Оны эхний 3 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 6.1 хувиар буюу 64 ажилгүйчүүдээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 1.4 хувь нь буюу 15 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгжийн тооллого эхэллээ. Тооллогодоо идэвхтэй хамрагдаарай

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 06. 14 цаг 01 минут
Аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын улсын тооллогын зорилго нь тэдгээрийн бодит тоог тогтоож, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл, эдийн засгийн төлөв байдал, байршил зэргийг тодорхойлж, бүртгэл, статистикийн судалгаа, мэдээлэлд бүрэн хамруулахад оршино. ААНБ-ын тооллогод хамрагдах арга: 1. Бүртгэлд суурилсан: ААНОАТ-аа тайлагнадаг ААНБ-уудыг онлайнаар 2016 оны 4-р сарын 1-нээс 21-нд 2. Уламжлалт: ААНОАТ-аа тайлагнадаггүй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ууд 2016 оны 4-р сарын 1-нээс 30-нд Аймгийн улсын бүртгэл , статистикийн газраас томилогдсон тоологч нарт бүртгүүлэх Холбогдох утас: 99453646, 99534420,99312791
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгжийн тооллогын сургалтыг 3 сарын 30-31 ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 02. 12 цаг 52 минут
Сургалтыг нээж аймгийн комиссын дарга үг хэллээ.Монгол улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн “з” дэх заалтын дагуу Аж ахуйн нэгжийн тоологыг 5 жил тутам зохион байгуулна гэсэн заалтын дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 3-р сарын 21-ний өдөр ААНБ-ын тооллогын тов тогтоох тухай 163 дугаар тогтоол гарсан. Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр Улсын бүртгэл Статистикийн ерөнхий газраас 2016 оны 4-р сарын 1-ээс 5-р сарын 1-ний хооронд тус тооллогын ажлыг зохион байгуулан явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. ААНБ-ын тооллого улс орон даяар 1991, 1994, 1998, 2006, 2011 онуудад хийгдэж явагдсанаас хойш энэ жил 6 дахь удаагийн ээлжит тооллого болж буй бөгөөд эдгээр тооллогуудын үр дүнгээр улсын эдийн засгийн бүтэц, хөгжлийн чиг хандлага илэрхийлэгдэх суурь мэдээлэл бүрдэх юм. Аж ахуйн нэгж, байгууллага улсын тооллогын зорилго нь тэдгээрийн бодит тоог тогтоож, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл, эдийн засгийн төлөв байдал, байршил зэргийг тодорхойлж, бүртгэл, статистикийн судалгаа, мэдээлэлд бүрэн хамруулахад оршино.
Дэлгэрэнгүй

ХАА-н салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 02. 12 цаг 24 минут
Хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа нь бусад хүчин зүйлээс илүүтэйгээр байгаль цаг агаараас хамааралтай байх бөгөөд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ хүн амын хүнсний хэрэглээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний салбарын түүхий эдийн хэрэглээг хангахад чиглэгдэж байдаг. Энэхүү танилцуулгад Увс аймгийн 2015 оны мал тооллогын дүнг нэгтгэн дүгнэснээс гадна мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн салбарт хэрэглэж буй хашаа, худаг, тэжээлийн хүрэлцээ хангамж болон шинээр гаргасан, сэргээн засварласан худаг, уст цэг, малжуулалтын талаархи мэдээллийг тусган орууллаа. Мөн аймгийн тариалалт, ургац хураалтын 2015 оны мэдээллийг нэгтгэн орууллаа. Тооллогын дүнг бүсчилсэн байдлаар Баруун, Хойд, Өмнөд, Зүүн бүс болон Улаангом гэсэн ангилаллаар зэрэгцүүлэлт хийж гаргалаа. Манай улсын түүний дотор Увс аймгийн мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөхөд энэхүү танилцуулга судалгаа суурь материал болно гэдэгт итгэж байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 23-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 7000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2666
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000