Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 6 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 07. 19 цаг 46 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 6 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 6 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 07. 18 цаг 47 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 6 сард 1001 эх амаржиж, 1000 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 209 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 13 (1.3%) - ээр, төрсөн хүүхэд 20 (2.0%)-аар, нас баралт 38 (15.4 %)-аар өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 12.3, нас баралт 2.6, цэвэр өсөлт 9.8 болов. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 1039 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12.9 хувиар буюу 119 хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 516 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 49.7 хувийг эзэлж байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт энэ оны эхний 6 сарын байдлаар 1440 ажилгүй иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан ажилгүйчүүдээс 364 иргэн ажилд зуучлагдан орж, 1523 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагджээ
Дэлгэрэнгүй

Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 23. 18 цаг 58 минут
Монгол улсын Засгийн газраас ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна: - Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн албадын үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах - МСҮТөвүүдийг бэхжүүлж, элсэгчдийн тоог нь өсгөх - Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлын байр шинээр бий болгох ЖДҮ эрхлэгчдэд татварын хөнгөлөлт, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар хувиараа бизнес эрхлэхийг дэмжих - Төсвийн болон төслийн санхүүжилтээр хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр шинээр бий болгох Хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд нь хүн амын насны бүтэц, боловсролын байдлаас шууд хамаардаг бөгөөд хүн амын амьжиргааны түвшин, төрөлт, гэрлэлт, шилжих хөдөлгөөн зэрэг хүн ам зүйн үзүүлэлтүүдэд тодорхой нөлөө үзүүлдэг байна. Баруун бүс нь 2016 оны байдлаар улсын нийт эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 14.2 хувийг эзэлж байгаа бол манай аймгийн хувьд бүсдээ 20.3 хувийг эзэлж байна. 2015 онд 21.0 хувьтай байсан бол энэ онд 0.7 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 2016 онд Увс аймаг нийт ажиллах хүчнийхээ 85.8 хувийг ашиглаж ирсэн нь өмнөх оноос 5.7 пунктээр бага байна. Энэ хугацаанд хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо 1.0 хувиар буурсан байна. Хөдөлмөрийн насны хүн амын 63.9 хувь буюу 31.4 мянга нь ажиллагчид, 10.6 хувь буюу 5.2 мянга нь хөдөлмөрийн насны ажил эрхлээгүй хүн ам, 11.0 хувь буюу 5.4 мянга нь хөдөлмөрийн насны суралцагчид, 25.7 хувь буюу 12.6 мянга нь хөдөлмөрийн насны эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам байна. Ажилгүй иргэдийн 19.0 хувь буюу 981 нь хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэд эзэлж байна. 2016 онд бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо буурсан боловч түүвэр судалгааны дүнгээр нийт ажилгүйчүүдийн тоо өсч, үүнийгээ дагаад ажилгүйдлийн түвшин өмнөх оноос мөн өссөн байна. 2016 оны 1 дүгээр улиралд тус аймгийн ажилгүйдлийн түвшин 10.3 хувьтай байснаа, 2-р улиралд 22.9 хувь болж өссөн байна. 3, 4 дүгээр улирлуудад 12.7, 11.7 болж буцаад буурсан байна. 2 дугаар улиралд судалгаанд сонгогдсон сумдаас сумын төвийн өрхүүдэд ажилгүй хүмүүс нилээд бүртгэгдсэн байна. Ер нь сумын төвд ажилгүйдэл их байгаа нь судалгааны явцад харагдаж байдаг бөгөөд ажил эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг хот, хөдөөгөөр гарч байгаа. Хөдөөд гэсэн үзүүлэлтийн дүнгээр сумдын үзүүлэлтүүдийг нийтэд нь гаргаад байгаа учир хөдөөд гэсэг үзүүлэлтийг сумын төв, хөдөөд гэж ялгаж тооцох нь чухал болж байна. Ажилгүйчүүдийн дотор техникийн болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн буюу бидний хэлж заншсанаар ТМС, коллеж төгсч мэргэжил эзэмшсэн хүмүүсийн эзлэх хувь нилээд нэмэгдсэн нь мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх өсөлтийг ажлын байрны өсөлт хангаж чадахгүй байгаа нь харагдаж байгаа бөгөөд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа хийж ямар мэргэжил, хаана илүүдэж байгааг судалж хэрэгцээтэй мэргэжил бэлтгэх чиглэлээр сургалтын бодлого боловсруулах шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Увс аймгийн 2016 оны Статистикийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 20. 18 цаг 58 минут
Увс аймгийн 2016 оны Статистикийн эмхэтгэлд аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 4 жилээр бэлтгэн орууллаа. Тухайлбал: хүн ам,өрх, малын тоог аймгийн багийн түвшинд, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллагсдын дундаж цалингийн үзүүлэлтүүдийг аймаг нийслэлээр бэлтгэн орууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын аймгийн комисс дахин хуралдаж ажлынхаа үр дүнг хэлэлцлээ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 16. 17 цаг 30 минут
2017 оны хагас жилийн мал тооллогоор 13 сумдад аймгаас хяналтын 5 чиглэл бүхий ажлын хэсэг явж ажилласан. Аймгийн хяналтын тооллогын ажлын хэсгүүд хуралдаж сумдын тооллогын комиссын зохион байгуулалт, тооллогын ажил хэрхэн явагдсан болон тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, тухайн сумаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн талаар хэлэлцэж, энэ удаагийн тооллогын ажлыг 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын ажлын бэлтгэл болгон ажиллахад анхаарч ажиллахаар боллоо. Аймгийн мал тооллогын комиссын дарга болон гишүүд техник, технологийн дэвшилтэт талыг ашиглан дрон нисгэх, сумдыг технихжүүлэх ажил болон малчин өрхүүдээр малын орлого зарлагын хөдөлгөөнийг сар бүр хөтлөж хэвших дэвтэр гаргах зэрэг тооллогын ажлыг чанаржуулах ажил дээр дэмжлэг үзүүлэх боломжийг судлах, дэмжиж байгаа саналаа ч илэрхийллээ. Манай Монгол улс ХАА-н салбар дээр тулгуурладаг энэ том салбарын бодлогын түвшинг тодорхойлох гол үзүүлэлт бол мал тооллогын ажлыг чанартай зохион байгуулах, түүний үр дүн юм .Аймгийн мал тооллогын комиссын дарга мал тооллогод ажилласан бүхий л хүмүүст талархал илэрхийлээд ажлын амжилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 5 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 18 цаг 20 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 5 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн үйлдвэр,үйлчилгээний салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 17 цаг 12 минут
Аймагт анх аж үйлдвэрийн салбар үүссэнээс хойш өнөөг хүртлэх хөгжлийг тоон үзүүлэлтээр харуулах -Увс аймгийн худалдаа, үйлчилгээний салбарын үзүүлэлтийг улс болон бусад аймгуудтай харьцуулахад ямар түвшинд байгаа, Увс аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд эдгээр салбар хэр зэрэг хувь нэмэр оруулж байгааг харуулах зорилготойгоор танилцуулга бэлтгэн гаргалаа. Увс аймагт анх 1940 онд 15 ажиллагсадтай модон эдлэл, гутал, төмөр эдлэл, тоосго, давс зэрэг 6 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хоршоолол нэртэй үйлдвэрийн улсын байгууллага байгуулагдаж тухайн ондоо /2005 оны зэрэгуүүлэх үнэд шилжүүлснээр/ 83.8 сая төгрөгийн НБ үйлдвэрлэж байсан бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засагтай, эдийн засгийн оргил үе болох 1990 онд Хүнсний үйлдвэр, модны үйлдвэр, гурилын үйлдвэр, нүүрсний уурхай, хэвлэх үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэр, ахуйн үйлчилгээний газар зэрэг 2301 ажиллагсадтай 8 улсын үйлдвэрийн газар, 51 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 16.2 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 1 ажиллагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж 7053.2 мян төгрөг байсан бол хувийн өмч давамгайлсан зах зээлийн эдийн засгийн үе болох 2016 оны байдлаар 1 улсын үйлдвэрийн газар, 114 хувийн аж ахуйн нэгжүүд 802 ажиллагсадтайшгаар 7.0 тэрбум /2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцсоноор/ төгрөгийн 58 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 1 ажиллагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж 8.7 сая төгрөг болсон байна. 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцсоноор 1990 онд 1940 оноос үйлдвэрлэл 21.0 дахин, ажиллагсдын тоо 15.0 дахин, 1 ажиллагсдын хөдөлмөрийн бүтээмж 41.1 хувиар өсч, 2016 онд 1990 оны үйлдвэрлэлт 56.8 хувиар, ажиллагсдын тоо 65.1 хувиар буурч хөдөлмөрийн бүтээмж 6.1 сая төгрөгөөр өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 5 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 13. 09 цаг 26 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 5 сард 814 эх амаржиж, 812 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 173 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 53 (6.1%)-ээр, төрсөн хүүхэд 61 (7.0%)-аар, нас баралт 31 (15.2 %)-аар өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 10.0, нас баралт 2.1, цэвэр өсөлт 7.9 болов. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 1150 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 18.1 хувиар буюу 176 хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 581 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 50.5 хувийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны эхний 5 сард 6372.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 140.3 (2.3%) сая төгрөг, зарлага 17526.9 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 2134.6 (13.9%) сая төгрөгөөр өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого эхний 5 сард өмнөх оны мөн үеэс 140.3 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого 163.5 (40.3%), ажилгүйдлийн даатгалын сангийн орлого 243.2 (273%) сая төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлөв. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор 2017 оны эхний 5 сард аймгийн төсөвт 8.1 тэрбум төгрөг оруулахаас 8.6 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөний биелэлт 105.8 хувьтай, 471.5 сая төгрөгөөр давж биелэгдлээ. Орон нутгийн төсвийн болон улсын төсвийн байгууллагуудын дүнгээр 24.6 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.4 хувиар буурч, өмнөх 3 жилийн дунджаас 25.2 хувиар өссөн байна. Улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын дүнгээр 2017 оны эхний 5 сард 813.1 сая төгрөгийн өртэй, 94.3 сая төгрөгийн авлагатай гарч, өмнөх оны мөн үеэс өглөг 29.6 хувиар буурч, авлага 20.9 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 6-р сарын 03-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1000

  Хонины мах, кг

8750

  Үхрийн мах, кг 8750
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1300
  Бензин, А-80 1467
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 2033
  Ноолуур 50500