Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 6 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 09. 10 цаг 04 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 6 сард 1010 эх амаржиж, 1014 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 216 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 80 (8.6%) - аар, төрсөн хүүхэд 77 (8.2%) – оор өсч, нас баралт 22 (9.2%)-оор буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 12.2, нас баралт 2.6, цэвэр өсөлт 9.6 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох цэвэр өсөлт 1.2 пунктээр өсч, нас баралт 0.3 пунктээр буурчээ. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 855 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 424 (2 д) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 463 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.2 хувийг эзэлж байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 23.0 хувь нь 15-24 насны, 37.1 хувь нь 25-34 насны, 23.3 хувь нь 35-44 насны, 14.4 хувь нь 45-54 насны, 2.0 хувь нь 55-59 насны, 0.2 хувь нь 60 дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 22.6 хувийг дээд, 17.7 хувийг тусгай дунд болон мэргэжлийн анхан шатны, 47.6 хувийг бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой, 12.1 хувийг бага болон боловсролгүй хүмүүс эзэлж байна.Оны эхний 6 сард 817 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 130 (18.9%) -аар өссөн байна.Ажлын байрны захиалгын 4.1 хувийг боловсролын салбарын, 18.3 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн, 16.3 хувийг ХАА-н, 26.8 хувийг төрийн удирдлага, 34.6 хувийг бусад салбарын захиалга эзэлж байна. Ажилд орсон иргэдийн 26.8 хувь нь төрийн удирдлагын салбарт, 18.3 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт, 16.3 хувь нь ХАА-н салбарт, 4.1 хувь нь боловсролын салбарт, 34.5 хувь нь бусад салбарт ажилд орсон байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 6 сард 11586.9 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 777.4 (7.2%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 31745.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4685.2 (17.3%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө.Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 4685.2 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэвэрийн даатгалын сангийн зарлага 3657.7 сая төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ.Нийгмийн даатгалын сан 941.0 сая төгрөгийн авлагатай байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 181.7 (23.9%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийт авлагын 14.9 хувийг төсөвт байгууллагын өглөг эзэлж байна.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 6 сард 33.2 мянган хүнд 7242.7 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 171.6 (2.4%) сая төгрөгөөр өсч, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 2.5 (10.3%) мянган хүнээр буурсан байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 6 сард 1.6 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 61 (3.6%) хүнээр буурч, олгосон тэтгэвэр 543.0 (32.9%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 6 сард 17, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 18 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 16.8, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 17.8 ноогдож байна.1000 амьд төрөлтөнд ноогдох нялхсын эндэгдэл Хяргас, Сагил сумдад 333.3, Баруунтуруун 105.3, Зүүнговь 100.0, Өндөрхангай 90.9, Өмнөговь 27.8 ноогдож, аймгийн дунджаас 11.0 – 316.5 пунктээр өндөр, Улаангом суманд 11.7 байгаа нь аймгийн дунджаас 5.1 пунктээр доогуур байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 11

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 09. 03 цаг 46 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ГАДААДАД ОРШИН СУУГАА УВС АЙМГИЙН ИРГЭД Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын дүнгээр гадаадад оршин суугаа 465 иргэн тоологдож 2010 оноос 10.2 хувиар өсчээ.Гадаадад тоологдсон иргэдийн 34.8 хувь нь Өмнөд Солонгос улсад, 12.3 хувь нь Япон улсад, 10.8 хувь нь Орос улсад, 6.9 хувь нь Энэтхэг улсад, 6.2 хувь нь Хятад улсад, 5.6 хувь нь Америк улсад, 5.4 хувь нь Австрали улсад, 4.7 хувь Турк улсад, 3.9 хувь нь Швед улсад үлдсэн 9.5 хувь нь бусад улс оронд байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 10

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 09. 03 цаг 26 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮН БҮЛЭГ 10 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ Хөдөлмөрийн насны буюу арван тав, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 58.0 хувь нь ажиллах хүчинд багтаж байгаа нь 2010 оноос 2.4 пунктээр буурсан бол ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 42.0% хувь нь 2.4 пунктээр өсчээ. Ерөнхийд нь үзвэл ажиллах хүчний оролцооны түвшин өнгөрсөн тооллогын үеийнхээс буурсан ба ялангуяа эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо өмнөх тооллогын үеийнхээс 3.2 пунктээр буурсан байна. Нийт хөдөлмөрийн насны хүн амд хөдөлмөр эрхэлдэг хүн амын эзлэх хувь өнгөрсөн тооллогын үеийнхээс 3.7 пунктээр нэмэгдэж, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын хувийн жин 2.5 пунктээр өсч, ажилгүй иргэд 2.4 хувийг эзэлж байна. 60, түүнээс дээш насны хүн амын 23.0 хувь ажиллах хүчинд хамрагдаж байгаа ч өмнөх тооллогын үеийнхээс тухайн насны хүн амын ажиллах хүчинд эзлэх хувь 14.8 пунктээр нэмэгдсэн нь эерэг үзүүлэлт байна. Эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо /62.8/, эмэгтэйчүүдийнх/53.2/-ээс 9.6 пунктээр өндөр байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 9

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 09. 03 цаг 25 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ИНТЕРНЭТ, ГАР УТАСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор зургаа ба түүнээс дээш насны нийт суурин хүн амын 80.6 хувь нь гар утас хэрэглэж байгаа бол 46.4 хувь нь интернэт хэрэглэгчид байна. Зургаа ба түүнээс дээш насны гар утас, интернэт хэрэглэгчдийн дүнд эзлэх хувь 2010 оноос харьцангуй өссөн ба гар утас хэрэглэгчид 26.0 пункт, интернэт хэрэглэгчид 36.4 пунктээр тус тус өссөн байна. Дэлхий нийтээр даяаршиж интернэтийн хэрэглээ маш хурдан өссөөр байгаа ба манай аймагт ч бас 3G болон 4G сүлжээ орж ирснээр гар утас болон байнга интернэт хэрэглэгчдийн тоо ихэссэн байна.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын хоёр дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 08. 03 цаг 57 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын хоёр дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. А 80 бензин дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 0.9 хувиар өссөн байна. А92 болон дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 45000-48000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 8

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 03. 13 цаг 56 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ Увс аймгийн хэмжээнд 4.5 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа нь нийт суурин хүн амын 5.4 хувийг эзэлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 2.5 мянга буюу 55.0 хувь нь эрэгтэй, 2.0 мянга буюу 45.0 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өмнөх тооллогоос 401 хүн буюу 28.6 хувиар өссөн байна. Олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өмнөх тооллогоос 711 хүн буюу 36.4 хувиар өссөн байна. Иймд төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээл их байгаа шалтгааныг удамшлын эмгэг, эх барихын болон төрөх үеийн хүндрэл, хорт нөлөө, зэрэг олон талаас нь нарийвчлан судлах шаардлага байна гэж харж байна. Хөгжлийн бэрхшээлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл харааны бэрхшээл 2010 оны тооллогоос 13.6 хувь, сэтгэцийн бэрхшээл 30.9 хувиар өссөн. Ярианы бэрхшээл 47.6 хувь, сонсголын бэрхшээл 30.6 хувь, хөдөлгөөний бэрхшээл 7.1 хувиар тус тус буурчээ. Нийт бэрхшээлийн дийлэнх буюу 38.9 хувийг бусад (Хавсарсан болон бусад хөгжлийн бэрхшээлийг энд оруулав), 19.2 хувийг хөдөлгөөний бэрхшээл эзэлж байгаа бол хамгийн бага буюу 3.5 хувийг ярианы бэрхшээл эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 04 цаг 54 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын эхний долоо хоногт 1 кг Хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 3.6, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. Бензин, шатахууны дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 45000-48000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 7

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 02 цаг 36 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Увс аймгийн хэмжээнд 21646 өрх тоологдсоноос, 78.3 хувь нь ам бүлээрээ байгаа өрх, 8.7 хувь нь нийлмэл ам бүлтэй, 12.8 хувь нь ганц бие, 0.2 хувь нь холимог ам бүлтэй өрх байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор нийт өрхийн тоо 2010 оноос 16.1 хувиар өссөн байна. Хүн амын гэрлэлтийн байдалд огт гэрлээгүй хүмүүс өмнөх тооллогоос 4.0 пунктээр өсч, харин гэр бүлтэй хүмүүс 3.1 пунктээр, цуцалсан хүмүүс 0.3 пунктээр буурсан байна. Анхны гэрлэлтийн дундаж нас 26.5 болж, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн анхны гэрлэлтийн насны ялгаа 2.1 насаар зөрүүтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 23-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 7000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2666
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000