Аймгийн хүүхдийн насны бүтцийг харуулсан инфографик

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 21. 11 цаг 39 минут
Аймгийн хүүхдийн насны бүтэц: Аймгийн нийт хүн амын 38.8 хувь нь хүүхэд. Үүнээс 0-5 насныхан 12268 (38.3 %), 6-14 насныхан 15108 (47.1%), 15-17 насныхан 4672 (14.6%) байна. Бүх хүүхдийн 16459 буюу 51.4 хувь нь хөвгүүд, 15589 буюу 48.6 хувь нь охид юм байна.Ерөнхий боловсролын сургуульд 17371 хүүхэд суралцаж байгаагаас 2954 нь бүрэн дунд, 5701 нь суурь, 8881 нь бага боловсролыг эзэмшиж байна.Сургуулийн өмнөх боловсролд 7030 хүүхэд хамрагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 21. 10 цаг 55 минут
Хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа нь бусад хүчин зүйлээс илүүтэйгээр байгаль цаг агаараас хамааралтай байх бөгөөд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ хүн амын хүнсний хэрэглээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний салбарын түүхий эдийн хэрэглээг хангахад чиглэгдэж байдаг. Дэлхийн олон улс орнуудын нэгэн адил манай улсын эдийн засгийн хөгжилд хөдөө аж ахуйн салбар нь ихээхэн чухал байр эзэлдэг салбарын нэг юм. Манай аймгийн хувьд мөн мал аж ахуйн салбар эдийн засгийн хөгжилд чухал байр суурийг эзэлсэн хэвээр байна. Манай улсын үндсэн хуулинд мал сүргийг үндэсний баялаг мөн гэж томьёолж, мал тооллогыг улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нь макро түвшинд хийгддэг тооцоо судалгаанд ашиглаж, салбарын талаар удирдлагын шийдвэр гаргах мэдээллийн гол эх үүсвэр болгон ашиглаж байна. Статистикийн тухай “Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу Үндэсний Статистикийн газрын удирдамж заавраар мал, тэжээвэр амьтад, тэжээлийн тооллогыг 2017 оны 12 сарын 07 -наас 17 -ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, дүнг нэгтгэн 2018 оны 1 дүгээр сард холбогдох байгууллага, хэрэглэгчдэд хүргүүлсэн болно. Энэхүү танилцуулгад Увс аймгийн 2017 оны мал тооллогын дүнг нэгтгэн дүгнэснээс гадна мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн салбарт хэрэглэж буй хашаа, худаг, тэжээлийн хүрэлцээ хангамж болон шинээр гаргасан, сэргээн засварласан худаг, уст цэг, малжуулалтын талаархи мэдээллийг тусган орууллаа. Мөн аймгийн тариалалт, ургац хураалтын 2017 оны мэдээллийг нэгтгэн орууллаа. Тооллогын дүнг бүсчилсэн байдлаар Баруун, Хойд, Өмнөд, Зүүн бүс болон Улаангом гэсэн ангилаллаар зэрэгцүүлэлт хийж гаргалаа. Манай улсын түүний дотор Увс аймгийн мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөхөд энэхүү танилцуулга судалгаа суурь материал болно.
Дэлгэрэнгүй

"Увс аймгийн хүн амын төлөв байдал" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 21. 09 цаг 44 минут
2017 оны жилийн эцэст 41.6 мянган эрэгтэй, 41.0 мянган эмэгтэй нийт 82.6 мянгад хүрч 2016 оноос нийт хүн амын тоо 1.5 хувиар буюу 1.2 мянган хүнээр өссөн байна.Хүн амын тоог сумаар авч үзвэл Малчин сумын хүн амын тоо өмнөх оноос 0.8 хувиар буурч, бусад сумдын хүн амын тоо өнгөрсөн оноос 1.5 – 5.0 хувиар тус тус өссөн байна. Давст, Сагил, Бөхмөрөн, Цагаанхайрхан, Хяргас, Өмнөговь, Ховд, Өлгий, Зүүнхангай, Тариалан, Зүүнговь сумдын хүн ам тоо аймгийн дунджаас 0.3 – 3.5 пунктээр өсч, Наранбулаг сумын хүн амын өсөлтийн хувь аймгийн дундажтай ижил, бусад сумдын хүн амын тооны өсөлтийн хувь аймгийн дунджаас 0.1 – 0.9 пунктээр доогуур байна.Хүйсийн харьцаа нь 100 эмэгтэйд ноогдох эрэгтэйн тоогоор илэрхийлэгддэг. Манай аймгийн хувьд 2017 онд төрөх үеийн хүйсийн харьцаа буюу шинэ төрсөн 100 эмэгтэй хүүхдэд 114 эрэгтэй хүүхэд ноогдож байгааг харуулна. Харин нийт хүн амд хүйсийн харьцаа 101.4 байна. Төрөлтийн дараах үеийн хүйсийн харьцаа нь эрэгтэй эмэгтэй хүн амын амьдралын ялгаатай хэв маяг, нас баралтын түвшин, шилжих хөдөлгөөн зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч өөрчлөгддөг. Сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтээс харахад 2009, 2010 онд төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 99.1-99.8 байж, бусад онуудад 105.3-аас дээш байгаа нь харагдаж байна.Энэ үзүүлэлт нь төрөлт нас баралтын тооноос шалтгаалан эерэг эсвэл сөрөг байж болно. 2017 оны байдлаар ХАЕЦӨК нь 20.2 байгаа нь 1000 хүн тутамд 20 хүн шинээр нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Энэ үзүүлэлт нь төрөлтийн түвшин өндөр, нас баралтын түвшин бага байгаа үед хамгийн өндөр байдаг. Шилжих хөдөлгөөний нөлөөллийг оруулахгүй тооцдог үзүүлэлт юм.Энэ үзүүлэлт нь төрөлт нас баралтын тооноос шалтгаалан эерэг эсвэл сөрөг байж болно. 2017 оны байдлаар ХАЕЦӨК нь 20.2 байгаа нь 1000 хүн тутамд 20 хүн шинээр нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Энэ үзүүлэлт нь төрөлтийн түвшин өндөр, нас баралтын түвшин бага байгаа үед хамгийн өндөр байдаг. Шилжих хөдөлгөөний нөлөөллийг оруулахгүй тооцдог үзүүлэлт юм.
Дэлгэрэнгүй

"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ" судалгааны үр дүн танилцуулах семинарт оролцлоо

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 15. 11 цаг 48 минут
"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ" судалгааны үр дүн танилцуулах семинарт Увс аймгаас ЗДТГ-н НБХ -н дарга С.Амраа, Статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг нар оролцож байна. Увс аймаг хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувиараа хамгийн бага хувьтай байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь линкээр орж үзнэ үү. Дэлгэрэнгүйг: http://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=2017_GBV_report_mn.pdf&ln=Mn
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 5 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 15. 03 цаг 32 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 5 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж орон нутгийн МВС, Нам бус УВС телевизүүдээр хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэлээ. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 793 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 357 (21 %) хүнээр буурсан байна.Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө Наранбулаг, Өндөрхангай, Малчин, Зүүнговь, Тарилан, Сагил, Түргэн, Ховд, Цагаанхайрхан, Улаангом, Завхан, Баруунтурун сумуудад 4.5 – 30.8 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн бол бусад сумуудад 1.5 – 18.0 хувиар тасарсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймаг, сумын байгууллагын архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудын сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 13. 09 цаг 37 минут
Аймгийн Төрийн архив , архивын Ерөнхий газартай хамтран Увс аймгийн сумдын ЗДТГ-ын дарга, сум, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 2018 оны 06-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд сургалтанд хамрууллаа. Сургалтаар баримт бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын арга зүйн талаархи мэдлэг мэдээллийг хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 5 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 13. 09 цаг 25 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 5 сард 760 эх амаржиж, 765 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 187 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 54 (6.6%)–оор буурч, төрсөн хүүхэд 47(5.8%)-ээр, нас баралт 14(8.1%)-аар өмнөх оны мөн үеэстус тус өсчээ.1000 хүнд ноогдох төрөлт 9.3, нас баралт 2.3, цэвэр өсөлт 7.0 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.2 пунктээр өсч, төрөлт 0.7, цэвэр өсөлт 0.9 пунктээр буурчээ.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 793 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 357 (21 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 412 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.0 хувийг эзэлж байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 15 (1.9 %) нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 5 сард 6472.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 100.3 (1.6%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 18906.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1376.6 (7.9%) сая төгрөгөөр өсчээ. 2018 онд хэрэгжиж эхэлсэн цалинтай ээж хөтөлбөрт 3960 хүн хамрагдаж 953.1 сая, өрх толгойлсон эцэг эх хөтөлбөрт 195 хүн хамрагдаж 46.3 сая төгрөгийг олгосон байна.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналт эхэллээ

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 05. 09 цаг 30 минут
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан, хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналтын ажлын хэсэг тусгай удирдамжийн дагуу Цагаанхайрхан, Өндөрхангай, Зүүнхангай, Баруунтуруун,Тэс, Өмнөговь,Тариалан,Улаангом сумдад ажиллаж байна. Түүвэр судалгаанд нийтдээ 2038 өрх хамрагдах юм.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 7-р сарын 4-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 966
  Хонины мах, кг 6500
  Үхрийн мах, кг 6800
  Ямааны ястай мах, кг  5500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1000
  Бензин, А-80 1806
  Бензин, А-92 1987
  Дизелийн түлш 2120